Пайгамбар Омир Баяны скачать

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,5 из 5)
Дата добавления: 31.03.2018
Скачиваний: 1266 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Подобный материал:Тема Ценные бумаги как инструмент финансового рынка, 1638. Законукра ї н и, 593. Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года     Глава I. Общие положения   статья, 545.

Уголовный кодекс российской федерации, 3723. Директор Института Проректор по учебной и Экономики воспитательной работе Ф.

Гражданский кодекс российской федерации, 2718. В петербурге будет объявлен конкурс баяны право заключения пайгамбар о реализации инвестиционного, 4092. Информационный бюллетень III квартал 2007 года Пермь 2007 Скачать омир : информ, 232.

2007,  від 9 липня 2007, 2084. Жер бетинде из калтырган адилдиктин чындыгы.

Мухаммеддин аяттары гүлдүү бактын шагында. Кагаз алып жаза билгин ар бир айткан сүрөөмдү. Кайра-кайра окуй берсең аалам сырын алаарсың. Азыткынын жолун бууган адал ишти баштадым.

Кудуреттин бийиктигин жер бетинде жазганым. Адамзаттын тагдырына нени апкелет, не берет? Деген сүрөө жер бетинде асылдыкты септирет. Кенедейден бул баланы ак сүйүүгө малышкан.

Азытканын жолун бууган жакшылыктын артканы. Сегизинчи катмар менен жер бетине берилген. Адалдыкты көрсөтө алчу азаматты көрүштү.

Азезилдин жолун бууган баатыр сырын айтканым. Сыр чечишсең бирге болуп айтат сөздү таамай -түз. Аппак пайгамбар Омир Баяны скачать гүлкайырдын ар биринде салтанат. Сулуу кыздар татынакай эл сыйына чачылган.

Чырайлуунун суктантканы тээ илгертен кутман кеп. Намыстанып кээси айтат:сен эч кимге ийикпе!

Итог

Сактангының, сактана көр алып сырдуу сандыкты. Уюткулуу журт ичинде кандай болмок чар-тарап? Азуусунан чапчый кармап башын жерге көмгөндө. Азезилдин жолун буучу жерде болуп катары.

Салтанаттуу ушул жигит болуп жердин үмүтү. Кербен тартып, эл аралап дүйнө сырын ачканы. Шамал ойноп жер бетинде суусуз кумдуу чөл демек. Алсырады кээ бир дене суусундукту талашып.

Мен артыңдан жете келем, санааркаба, кайгырба! Толкуп-ташып чырмалышкан ойлор менен калганы.

Мухамеддин урмат кылган жер бетинде жөлөгүн. Кербен жолу ушул күндө бул дастанды жараткан. Кылчайбастан кетчү жолдон ал эмнени болжоду?

Ак булутсуз көк мейкиндик жанды нече чырмады? Азаптанткан ысык чөлдөн табылбыйт жан жөлөгүс.

Аппак сакал бул карыя мөлтүр жашка жуулду. Мухаммедге бакыт салып алсыратпай жөлөй көр. Бийик кылып жер каратпай жок кыла көр капасын. Ырыскылуу болуп журту жакшылыктар топтолсун.